21.04.2015

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzezince w rejonie ul. Wiślanej i ul. Leśnej obejmującej działkę 599 o pow.550 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00001663/6 jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, obręb Brzezinka prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzezince w rejonie ul. Wiślanej i ul. Leśnej obejmującej działkę 599 o pow.550 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00001663/6 jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, obręb Brzezinka prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Działka jest niezabudowana, porośnięta roślinnością łąkową, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka ma kształt prostokąta, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu obszaru w otoczeniu Pomnika Zakłady Auschwitz-Birkenau w gminie Oświęcim uchwalony uchwałą nr III/23/02 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 27.05.2013 r. poz.3716) działka znajduje się w jednostce strukturalnej planu o symbolu 7 MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.000,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 21 maja 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony 19.02.2015 r.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.