12.06.2015

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Konopnickiej obejmujących: działkę nr 984/1 pow.85 m2 KR1E/00025565/3 oraz działkę nr 983/4 pow.1586 m2 obj. KR1E/00001380/8, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim.
Działki tworzą całość i posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Konopnickiej.

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Konopnickiej obejmujących: działkę nr 984/1 pow.85 m2 KR1E/00025565/3 oraz działkę nr 983/4 pow.1586 m2 obj. KR1E/00001380/8, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim.
Działki tworzą całość i posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Konopnickiej.

Działka 984/1 w kształcie trójkąta, stanowi fragment wjazdu z kostki. Działka 983/4 posiada kształt nieregularny, na części jest urządzony parking i zieleń – trawnik, pozostała część jest ogrodzona i zagospodarowana jako plac składowy, które zostały wykonane przez dzierżawców.
Ukształtowanie terenu płaskie. Teren uzbrojony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i teletechnikę.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulicy Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 391, poz.3476), zmieniony uchwałą nr XXI/405/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012 r., ujednoliconym uchwałą nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r., w jednostce strukturalnej 1A 1U – podstawowe przeznaczenie tereny zabudowy usługowej.
Działka 984/1 jest obciążona nieograniczoną w czasie służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy przyległych działek, zgodnie z wpisem w KR1E/00025565/3.
Działka 983/4 jest wydzierżawiona na czas określony do dnia 31 maja 2016 r., są zawarte dwie umowy dzierżawy, jedna z przeznaczeniem na miejsca postojowe oraz tereny zielone, druga z przeznaczeniem na cele składowe.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) upłynął w dniu 5 maja 2015r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 733.084,00 zł netto (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2015 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 3 września 2015r. w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014 r. poz.1490).

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.