14.09.2015

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Piłsudskiego obejmującej działkę nr 107/71 pow.345 m2 KR1E/00024637/2, jedn. ewid. miasto Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Piłsudskiego obejmującej działkę nr 107/71 pow.345 m2 KR1E/00024637/2, jedn. ewid. miasto Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Działka jest niezabudowana, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Działka ma kształt prostokąta. Uzbrojenie w sąsiedztwie.
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.06.2011r. zmienionym uchwałą nr XXI/406/12 Rady Miasta Oświęcim z 30.12.2012r., ujednoliconym uchwałą nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.03.2013r. i znajduje się w jednostce 1B 15 MN z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.985) upłynął w dniu 7 września 2015 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.)
.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2015 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 14 października 2015r. w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.782) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014 r. poz.1490).
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.