13.01.2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej obejmującej działki nr 233/31 o pow.1150m2 i nr 662 o pow.25 m2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00033983/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej obejmującej działki nr 233/31 o pow.1150m2 i nr 662 o pow.25 m2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00033983/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

 

Działki są niezabudowane, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zaborskiej. Kształt nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie. Podstawowe media dostępne w sąsiedztwie. Wzdłuż zachodniej i południowej granicy działek przebiega kanalizacja sanitarna ks 160 i ks 250.

Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na osiedlu Paździory w Oświęcimiu, uchwalonym uchwałą nr XIX/221/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 79 poz.1016) i znajdują się jednostkach:

– MN1 – w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wykorzystania części obiektów do usługowej działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną, w tym ulice wewnętrzne oraz dojazdy do działek nie oznaczone na rysunku planu, oraz

– U1 – w terenach usług publicznych bądź innych, stosownie do potrzeb oraz towarzyszące urządzenia komunikacyjne i infrastrukturę techniczną.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 128.428,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z póżn. zm.) upłynął w dniu 30 grudnia 2015 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 17 lutego 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z p. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429 218