13.12.2011

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych obejmujących działki: pgr 229/484 o pow.4503 m2 KR1E/00003907/3 i pgr 229/490 o pow.5746 m2 KR1E/00034351/6 stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, położonych w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych obejmujących działki: pgr 229/484 o pow.4503 m2 KR1E/00003907/3 i pgr 229/490 o pow.5746 m2 KR1E/00034351/6 stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, położonych w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Działki o nieregularnym kształcie zbliżonym: jedna do trójkąta, a druga do trapezu, ukształtowanie terenu płaskie, skarpa od ulicy. Na działkach rośnie roślinność łąkową i kilka drzew. Na działce pgr 229/484 znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia i przechodzi napowietrzna linia energetyczna, sieć wodociągowa: Ø 800 i Ø 350. Na działce pgr 229/490 znajduje się wodociąg Ø 800.  Działki przylegają do drogi powiatowej ul. Królowej Jadwigi. Brak urządzonych zjazdów. Działki nie graniczą ze sobą.
Działki nie posiadają uzbrojenia, podstawowe media typu woda, energia elektryczna, kanalizacja dostępne na sąsiedniej działce.
Działki znajdują się w obszarze, dla którego aktualnie nie obowiązuje żaden plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest opracowywany projekt planu miejscowego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia przedmiotowy obszar znajduje się w strefie usługowej C1 pełniącej funkcję centrum usługowego miasta z częścią staromiejską,  w obszarze UM ogólnomiejskiego centrum usługowego Oświęcimia. Ponadto ww. teren objęty jest procedurą zmiany studium, zgodnie z uchwałą Nr LXIII/689/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2010 r., która znajduje się na etapie przed wyłożeniem do publicznego wglądu. Zgodnie z projektem zmiany studium, na ww. działkach dopuszczone zostanie sytuowanie obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2.
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.400.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.).
 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z p. zm.) upłynął w dniu 5 września 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z p. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2012 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium wynosi 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) i należy je wpłacić w pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 15 marca 2012 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.
 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.