26.04.2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy Pl. Kościuszki 2 obejmującej działkę 2370 pow.203 m2 zabudowaną budynkiem, wpisaną w księdze wieczystej KR1E/00030300/6, miasto Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy Pl. Kościuszki 2 obejmującej działkę 2370 pow.203 m2 zabudowaną budynkiem, wpisaną w księdze wieczystej KR1E/00030300/6, miasto Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, jest zabudowana budynkiem przedwojennym w zabudowie zwartej. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem. W budynku znajdują się dwa lokale na parterze i dwa na piętrze, do których prowadzi jedna klatka schodowa, dwubiegowa, otynkowana, schody betonowe. Wejście do budynku od strony Placu Kościuszki. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Przez nieruchomość przechodzi sieć ciepłownicza.
Budynek o pow. zabudowy 110,00 m2 o pow. użytkowej 142,85 m2, kubaturze 1269 m3. Budynek murowany z cegły, otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, tynki stare z ubytkami. Nad piwnicami strop Kleina na belkach stalowych. W lokalach podłogi drewniane na legarach. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówką. Fundamenty w przeważającej części z cegły pełnej i kamienia naturalnego na zaprawie wapiennej. Stolarka okienna i drzwiowa mocno zdewastowana.
Budynek po przebytym pożarze na pierwszym piętrze, nie zamieszkały, w bardzo złym stanie technicznym.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał decyzję znak: PINB.7356-9/10/WH z dnia 27.09.2010 r. o nakazie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektu.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku.

Nieruchomość znajduje się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalony uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r. – w sektorze 13 w jednostce planistycznej: UM – tereny usługowo – mieszkaniowe, w granicach strefy A bezpośredniej ochrony konserwatorskiej.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu nieruchomość znajduje się w obszarze, którego układ urbanistyczny podlega ochronie konserwatorskiej, a ponadto budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Oświęcimia.
Wszelkie roboty budowlane wymagają uzgodnienia bądź opiniowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250.000,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.), podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 15 kwietnia 2016 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 8 czerwca 2016 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin budynku należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel.33 842 40 51.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 8429 218.