03.06.2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi obejmującej niezabudowaną działkę 229/484 o pow.4503 m2 KR1E/00003907/3 jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Stare Stawy, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, dla której księga wieczysta prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 
Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, ukształtowanie terenu płaskie, położona znacznie poniżej ul. Królowej Jadwigi – od strony zachodniej znajduje się skarpa. Teren porośnięty trawą, pojedyncze drzewa w części wschodniej.

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi obejmującej niezabudowaną działkę 229/484 o pow.4503 m2 KR1E/00003907/3 jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Stare Stawy, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, dla której księga wieczysta prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 
Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, ukształtowanie terenu płaskie, położona znacznie poniżej ul. Królowej Jadwigi – od strony zachodniej znajduje się skarpa. Teren porośnięty trawą, pojedyncze drzewa w części wschodniej.

Na działce znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia i przechodzi napowietrzna linia energetyczna, sieć wodociągowa: Ø 800, Ø 400, Ø 350, Ø 90. 
Działka przylega do drogi powiatowej ul. Królowej Jadwigi. Brak urządzonego zjazdu. W chwili obecnej brak możliwości lokalizacji zjazdu z drogi ul. Królowej Jadwigi do ww. działki.
W ulicy dostępne sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja i teletechnika. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane obiektami handlowo-usługowymi i tereny mieszkaniowe.
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską uchwalonym uchwałą nr LIV/1049/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 września 2014 r. poz.4995) i znajduje się w jednostkach strukturalnych:
– 6.UC-U – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i zabudowy usługowej,
– 63.ZP – tereny zieleni urządzonej.
Nabywca nieruchomości zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do rowu melioracyjnego znajdującego się wzdłuż południowo-wschodniej granicy przedmiotowej działki w celu konserwacji, remontów i modernizacji.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 10 maja 2016 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.400.000,00 zł netto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2016 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 31 sierpnia 2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr18, tel.33 8429 218.