03.06.2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu  przy ul. Powstańców Śląskich obejmującej działkę nr 1011/6 pow.3100 m2 KR1E/00025565/3, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.
Nieruchomość przylega do ul. Powstańców Śląskich w rejonie ronda „Niwa”, brak zjazdu na drogę publiczną.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu  przy ul. Powstańców Śląskich obejmującej działkę nr 1011/6 pow.3100 m2 KR1E/00025565/3, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.
Nieruchomość przylega do ul. Powstańców Śląskich w rejonie ronda „Niwa”, brak zjazdu na drogę publiczną.

Działka ma kształt prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie. Na działce rosną drzewa i znajduje się murowany budynek gospodarczy, ogrodzenie z siatki. W wschodniej części działka jest w ogrodzeniu nieruchomości sąsiedniej dz.1011/49, przebieg granic ustalono w postępowaniu rozgraniczeniowym.
W zachodniej części działki przebiega kolektor deszczowy o średnicy 1000 mm stanowiący własność Gminy Miasto Oświęcim. Na działce znajdują się dwa słupy linii energetycznej. W południowej i północnej części działki przebiegają sieci wodociągowe.
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: St. Konarskiego, Powstańców Śląskich, Młyńską, B. Prusa, Dworcową, Garbarską oraz Legionów, uchwalonym uchwałą nr IV/31/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.01.2003r. i znajduje się w jednostce strukturalnej planu oznaczonej jako 2 Ukom – tereny przeznaczone pod działalność usługową oraz w części w 40 KGP – ciąg ulic klasy G (główne ruchu przyspieszonego), stanowiący odcinek drogi krajowej Katowice – Oświęcim – Zator – Kraków o łącznej szerokości 30 m w liniach rozgraniczających, jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu szerokości 3,5 m każdy.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 29 lutego 2016r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 31 sierpnia 2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014 r. poz.1490).
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 17 maja 2016 r.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.