13.12.2011

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki: pgr 1150/78  pow.1108 m2, pgr 1150/112  pow.1630 m2, pgr 1150/114 pow.7213 m2 KR1E/00017198/0  jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Brzezinka, i pgr 1905/6 pow.1405 m2, pgr 1905/7 o pow.540 m2  KR1E/00038128/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, położonych w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki: pgr 1150/78  pow.1108 m2, pgr 1150/112  pow.1630 m2, pgr 1150/114 pow.7213 m2 KR1E/00017198/0  jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Brzezinka, i pgr 1905/6 pow.1405 m2, pgr 1905/7 o pow.540 m2  KR1E/00038128/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, położonych w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Grunt ten jest dzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas określony od dnia 20 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r.  
Nieruchomości są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej – ul. Leszczyńskiej.  Dojazd odbywa się po działce pgr 1150/118 – droga asfaltowa, stanowiąca również dojazd do kompleksu garaży. Działki posiadają dostęp do nastepujących mediów: energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Działki porośnietę roślinnością łąkową o dużym zadrzewieniu. Na północno – zachodniej części nieruchomości budynki do rozbiórki, pozostałości fundamentów.
Działki znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwałony uchwalą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce 2A 2U – tereny zabudowy usługowej.
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.600.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy  złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z p. zm.) upłynął w dniu 7 listopada 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z p. zm.).
 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2012 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i należy je wpłacić w pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 16 marca 2012 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.
 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.