04.09.2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Wysokie Brzegi obejmującej działkę 1007/26 o pow.697 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00040860/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Działka położona w Oświęcimiu w rejonie ul. Wysokie Brzegi, oraz bocznej Wysokie Brzegi, w sąsiedztwie domów jednorodzinnych i szpitala. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości 18 m, nieuzbrojona, media w sąsiedztwie woda, kanalizacja, energia elektryczna w pewnej odległości. Przez działkę przechodzi kanalizacja deszczowa kd 700×1400 oraz mogą znajdować się budowle podziemne. Ogólnie konfiguracja dobra. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do urządzonej drogi publicznej. Dostęp do działki możliwy po gruntach miejskich przeznaczonych pod drogę KD2 i KZ1 łączących się z ul. Wysokie Brzegi, stanowiących obecnie teren nieurządzony.
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Oświęcimiu w obszarze ograniczonym ulicami: Wysokie Brzegi, Szpitalna, i terenem szpitala miejskiego – dla obszaru nr 1 obejmującego południową część terenu, uchwalonym uchwałą nr V/33/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 16.05.2007 r. nr 352) i znajduje się w jednostce strukturalnej: 1 MJ/ZO, Kw, TI – z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z sadami, ogrodami, terenami komunikacji wewnętrznej oraz terenami infrastruktury, jako przeznaczeniami uzupełniającymi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.948,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) upłynął w dniu 20.08.2014 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 2 października 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.