21.12.2011

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy Placu Ks. J. Skarbka 1 obejmującej działkę pgr 2086 o pow.95 m2 zabudowaną budynkiem    jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy kryty papą, wzniesionym w 1920 r.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy Placu Ks. J. Skarbka 1 obejmującej działkę pgr 2086 o pow.95 m2 zabudowaną budynkiem    jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy kryty papą, wzniesionym w 1920 r.

Budynek wyposażony w następujące instalacje: energia elektryczna, wodno – kanalizacyjna. Ogrzewanie indywidualne – elektryczne. Instalacje wymagają odnowienia.               

W budynku znajdują się 3 pomieszczenia (przechodnie) oraz pomieszczenie wc. Kubatura – 566,20 m3, powierzchnia użytkowa – 60,34 m2.Budynek wymaga remontu.

Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizację. Część działki o pow. około 2 m2 znajduje się w placu.
Nieruchomość położona jest w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r. i znajduje się w sektorze 2 jednostce strukturalnej UM2 – tereny usługowo – mieszkaniowe.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Oświęcim i ujawniona jest w księdze wieczystej KR1E/00030300/6 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200.000,00 zł netto
(słownie: dwieście tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.          z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 15 grudnia 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.             w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.


Wadium w pieniądzu wynosi 40.000,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 2 lutego 2012 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie,        a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.         o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją oglądać po uprzednim umówieniu się w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12  tel.33 842 40 51.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 8429 218.