21.02.2012

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 20 obejmującej działkę pgr 1922/3 o pow.247 m2 zabudowaną budynkiem  wielorodzinnym 2-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 107,16 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 31,50 m2.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 20 obejmującej działkę pgr 1922/3 o pow.247 m2 zabudowaną budynkiem  wielorodzinnym 2-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 107,16 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 31,50 m2.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz nie posiada ustanowionej służebności gruntowej (drogi koniecznej). Dojazd odbywa się przez działki 1922/2 i pgr 1922/7. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizację. Faktyczna powierzchnia działki 1922/3 odbiega od powierzchni działki zapisanej w ewidencji gruntów.
W 2005 r. została przeprowadzona ekspertyza budowlana budynku. W stosunku do nieruchomości zostały wydane dwie decyzje PINB.7356-32/06 z dnia 9.01.2007 r. i z dnia 4.03.2009 r. nakazujące wykonanie określonych robót budowlanych doprowadzających budynek do stanu zezwalającego na jego dalsze użytkowanie.  
Działka znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwalą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce 1B 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Oświęcim i ujawniona jest w księdze wieczystej KR1E/00014669/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2011 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 7 listopada 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                   o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).Cudzoziemców obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z p. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
 

Wadium w pieniądzu wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 30 marca 2012 r.

Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek bankowy.
 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
 

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie,        a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją oglądać po uprzednim umówieniu się w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12  tel.33 842 40 51.
 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 8429 218.