11.10.2012

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – aktualne ogłoszenie

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ulic Konopnickiej i Konarskiego obejmujących zabudowane i niezabudowane działki: pgr 986/2 pow.1898 m2, pgr 985 pow.1662 m2, pgr 984/2 pow.1512 m2, pgr 2072 pow.97 m2, pgr 912/3 pow.395 m2, pgr 912/2 pow.247 m2, pgr 911 pow.277 m2, pgr 910/5 pow.522 m2 obj. KR1E/00025565/3 oraz działki: pgr 2073/1 pow.74 m2, pgr 2073/2 pow.259 m2, pgr 2073/3 pow.1035 m2 obj. KR1E/00030676/2, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ulic Konopnickiej i Konarskiego obejmujących zabudowane i niezabudowane działki: pgr 986/2 pow.1898 m2, pgr 985 pow.1662 m2, pgr 984/2 pow.1512 m2, pgr 2072 pow.97 m2, pgr 912/3 pow.395 m2, pgr 912/2 pow.247 m2, pgr 911 pow.277 m2, pgr 910/5 pow.522 m2 obj. KR1E/00025565/3 oraz działki: pgr 2073/1 pow.74 m2, pgr 2073/2 pow.259 m2, pgr 2073/3 pow.1035 m2 obj. KR1E/00030676/2, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim. 

Nieruchomości są korzystnie położone w rejonie głównego węzła komunikacyjnego miasta, u zbiegu ulic Konopnickiej – droga wojewódzka nr 933 i Konarskiego – droga krajowa nr 44, z których na nieruchomość prowadzą obecnie trzy zjazdy. W sąsiedztwie znajduje się galeria handlowa, a w niewielkiej odległości jest dworzec PKP. Nieruchomości tworzą kompleks gruntów o łącznej pow. 7978 m2, zabudowanych budynkami o charakterze mieszkalnym, usługowym i gospodarczym, placem betonowym, są częściowo ogrodzone. Budynki z lat 30., 60. i 70. XX w. w różnym stanie technicznym: zadawalającym, wymagającym remontu oraz do generalnego remontu. Grunt o nieregularnym kształcie, rosną na nim drzewa i krzewy. Do istniejących obiektów doprowadzone są: energia elektryczna, woda, kanalizacja deszczowa, szambo. Wzdłuż ciągu ulic Konarskiego i Konopnickiej, pod chodnikiem, przy granicy działek przebiega większość podstawowych sieci uzbrojenia podziemnego.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla który znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonego nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 391, poz.3476) w jednostce strukturalnej 1A 1U – podstawowe przeznaczenie tereny zabudowy usługowej.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z p. zm.) upłynął w dniu 10 września 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Na działkach 984/2, 912/3 i 911 znajdują się budynki, które częściowo znajdują się również na działce 983/4 – działka o nieuregulowanym stanie prawnym – władający Skarb Państwa.
Na rzecz na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej przetargiem zostanie ustanowiona odpłatna służebność przejazdu i przechodu po działce 984/1 od ul. M. Konopnickiej – istniejącym zjazdem. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za służebność w wysokości 5.030,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy trzydzieści złotych).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.500.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności podlegają przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 6 grudnia 2012r. w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Działki nr 910/5, 2073/3 i 912/3 są wykorzystywane jako dojazd i dojście do posesji przy ul. Konarskiego 30.

Postanowieniem z dnia 27 września 2012 r. Sygn. akt I Ns 828/12 Sąd Rejonowy w Oświęcimiu nakazał wpisanie do ksiąg wieczystych nr KR1E/00030676/2 i KR1E/00025565/3 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu ostrzeżenia o toczącym się przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu pod sygnaturą akt I Ns 828/12 postępowaniu o zasiedzeniu służebności gruntowej przejazdu i przechodu przebiegającej po działkach nr 910/4, 910/5, 2073/3 i 912/3 wszystkich położonych w Oświęcimiu obręb Babice.


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości oraz opłata za służebność podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

W sprawie oględzin obiektów należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel.33 842 40 51.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.