18.07.2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul.Stolarskiej

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu przy ul. Stolarskiej składającej się z działek: dz.2364 pow.198m2, dz.340 pow.874m2 KR1E/00029280/9, dz.2501/2 pow.237m2, dz.338 pow.559m2 KR1E/00029281/6, jed. ewid. miasto Oświęcim, obręb Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 
Nieruchomość składa się z działek: 2364, 340, 2501/2, 388, sąsiadujących ze sobą i tworzących zwarty kompleks o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, ukształtowanie terenu płaskie. Przez działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć elektroenergetyczna. Pełne uzbrojenie w sąsiedztwie. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Stolarskiej.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim położonej w Oświęcimiu przy ul. Stolarskiej składającej się z działek: dz.2364 pow.198m2, dz.340 pow.874m2 KR1E/00029280/9, dz.2501/2 pow.237m2, dz.338 pow.559m2 KR1E/00029281/6, jed. ewid. miasto Oświęcim, obręb Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. 
Nieruchomość składa się z działek: 2364, 340, 2501/2, 388, sąsiadujących ze sobą i tworzących zwarty kompleks o regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, ukształtowanie terenu płaskie. Przez działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć elektroenergetyczna. Pełne uzbrojenie w sąsiedztwie. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Stolarskiej.

Z gruntu korzystają właściciele przyległych nieruchomości jako dojście i dojazd do budynków położonych przy ul. Mickiewicza i Placu Kościuszki i ul. Solskiego.
Nieruchomości znajdują się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalony uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r. – w sektorze 13 w jednostce planistycznej: U – tereny usług, w granicach strefy A bezpośredniej ochrony konserwatorskiej.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 750.000,00 zł netto (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 15 kwietnia 2016 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2016 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 5 października 2016 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 5 lipca 2016 r.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr18, tel.33 8429 218.