21.11.2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Strzeleckiej

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ul. Strzeleckiej obejmujących działki: 904/196 pow.4975 m2, 904/198 pow.2844 m2 KR1E/00025565/3 i 904/164 pow.383 m2 KR1E/00023274/2 miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ul. Strzeleckiej obejmujących działki: 904/196 pow.4975 m2, 904/198 pow.2844 m2 KR1E/00025565/3 i 904/164 pow.383 m2 KR1E/00023274/2 miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Działki sąsiadują ze sobą tworząc obszar o kształcie zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Działki nieuzbrojone, w południowo – wschodniej części nieruchomości przebiegają sieci: wodociągowa i energetyczna, ich przebieg nie utrudnia zabudowy. 
Wzdłuż południowej i wschodniej granicy przebiegają magistralne sieci: woda, kanalizacja opadowa i sanitarna, ciepło zdalaczynne, energia elektryczna.
Obsługę komunikacyjną zapewniają ul. Konarskiego (droga krajowa 44), ul. Nideckiego i ul. Strzelecka.
Dostęp do drogi publicznej – ulicy Strzeleckiej po działkach 904/193, 904/197 i 1357/88 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania niżej powołanym pod drogę znajdującą w jednostce 3B 2 KDZ – tereny dróg publicznych.
Miasto przystąpiło do realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej”, w ramach którego realizowana jest procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej.
W przypadku sprzedaży przedmiotowych nieruchomości na wniosek nabywcy może zostać ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu po działkach: 904/193, 904/197 i 1357/88.
Działki znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniony uchwałą Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.05.2012 r. nr XXI/406/12, w jednostce 1A 13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 10 maja 2016 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 900.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.710)
.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 7 lutego 2017 r. w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
Nieruchomość jest sprzedawana wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 6 września 2016 r.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.