04.07.2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości u zbiegu ul.Górnickiego, ul.Zamkowej i ul.Bulwary

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu u zbiegu ul. Górnickiego, ul. Zamkowej i ul. Bulwary obejmującej działkę nr dz.8/21 o pow.3585 m2 KR1E/00029278/2 jedn. ewid. miasto Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu u zbiegu ul. Górnickiego, ul. Zamkowej i ul. Bulwary obejmującej działkę nr dz.8/21 o pow.3585 m2 KR1E/00029278/2 jedn. ewid. miasto Oświęcim obręb Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie obwałowania rzeki Soły, ma kształt nieregularny, dobry do zabudowy, ukształtowanie terenu zróżnicowane: teren płaski od ul. Zamkowej, w zachodniej części znajduje się skarpa. Działka posiada dostęp do dróg publicznych.
Działka porośnięta zielenią nieurządzoną trawnik, drzewa: wierzby, jesiony, sosny, świerki, drzewa owocowe i drzewka ozdobne.
Przez zachodnią część działki przebiega kanalizacja ogólnospławna Ø 800 mm stanowiąca własność PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu, oraz gazociąg niskoprężny Ø 250 x 150 i kabel energetyczny, który znajduje się także w południowej części działki.
W ulicy dostępne sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja i teletechnika.
Nieruchomość graniczy z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zamkowej 3 – północną i zachodnią ścianą budynku. Obecnie komunikacja do zaplecza budynku odbywa się po dz. 8/21, na której znajduje się też piaskownica.
Nabywca zobowiąże się w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości do jej nieodpłatnego udostępnienia celem przeprowadzenia bieżącej konserwacji i remontów budynku przy ul. Zamkowej nr 3.
Nieruchomość znajduje się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla obszaru położonego w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Bulwary, Zamkowa i Górnickiego uchwalony uchwałą Nr LII/507/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 grudnia 2001 r. – w jednostce strukturalnej Ukom – tereny usług komercyjnych. Obszar znajduje się w układzie urbanistycznym Starego Miasta projekt budowlany wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 21 marca 2016 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.100.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 7 września 2016 r. w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014 r. poz.1490).
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. Z 2004 r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pierwszy przetarg został zorganizowany w dniu 14 czerwca 2016 r.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.