09.06.2011

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych obejmujących działki: pgr pgr 388/3 o pow.749 m2, pgr 388/5 o pow.3042 m2, pgr 389 o pow.975 m2 KR1E/00052488/7 oraz pgr 388/4 o pow.891 m2 KR1E/00028764/9   stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, położonych w Oświęcimiu w rejonie ulic Zatorskiej, Sadowej i Batorego.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych obejmujących działki: pgr pgr 388/3 o pow.749 m2, pgr 388/5 o pow.3042 m2, pgr 389 o pow.975 m2 KR1E/00052488/7 oraz pgr 388/4 o pow.891 m2 KR1E/00028764/9   stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, położonych w Oświęcimiu w rejonie ulic Zatorskiej, Sadowej i Batorego.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – dojazd odbywa się przez inne działki.
Działki nie posiadają uzbrojenia, podstawowe media: woda, energia elektryczna dostępne w najbliższej okolicy.
Przez działki przechodzi kolektor odpływowy Ø 500, gazociąg, ciepłociąg.

Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia służebności dostępu do kolektora odpływowego dla właściwych służb.
Nieruchomości te zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LXVII/745/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2010 r. dla terenów położonych przy ul. Zatorskiej, znajdują się w jednostce strukturalnej UC – tereny usług komercyjnych możliwe rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.700.000,00 zł netto (słownie: jeden milion siedemset  tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z p. zm.) upłynął w dniu 24 maja 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z p. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium wynosi 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i należy je wpłacić w  pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 4 sierpnia 2011 r. na konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.  
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.