13.07.2015

Przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8 w Oświęcimiu.
Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Oświęcimiu przy ul. 3 Maja 21/8 o pow. 38,80 m2, ujawnione w księdze wieczystej nr KR1E/00053431/0.
Lokal mieszkalny położony jest na III kondygnacji budynku przy ul. 3 Maja 21 Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu.
Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie zdalaczynne.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8 w Oświęcimiu.
Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Oświęcimiu przy ul. 3 Maja 21/8 o pow. 38,80 m2, ujawnione w księdze wieczystej nr KR1E/00053431/0.
Lokal mieszkalny położony jest na III kondygnacji budynku przy ul. 3 Maja 21 Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu.
Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie zdalaczynne.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8 wynosi: 117. 362,00 zł.
(słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote00/100).

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.106.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie określenia formy przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8 przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 782) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2015r o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych00/100) i należy je wpłacić do dnia 27 sierpnia 2015r r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze, za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli Nabywca bez usprawiedliwienia nie przystąpi do umowy w wyznaczonym terminie Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia wpłacane przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania lub zamknięcia.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12 tel. 33/84 240 51 w godz. 700 – 1500.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33/84 29 217.