28.11.2014

Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.


1. Lokal przy ul. Staszica 1-11

Powierzchnia lokalu:                           80,45 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²:    15,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan, c.o.
Wysokość wadium:                        1.484,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 9ºº


2. Lokal przy ul. Łukasiewicza 6C

Powierzchnia lokalu:                           14,75 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²:    10,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan.
Wysokość wadium:                           181,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 9³º


3. Lokal przy Rynku Głównym 4

Powierzchnia lokalu:                         150,14 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²:    19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan.
Wysokość wadium:                       3.509,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 10ºº


Uwagi:

1.Lokal w poz. 1 znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Sp. z o.o., natomiast lokale w poz. 2 i 3 są administrowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą – po uzyskaniu stosownych zezwoleń – z wyłączeniem prowadzenia w lokalach poz. 1 i 3 gastronomii typu smażalnia, kebab, nocnej sprzedaży alkoholu oraz automatów do gier we wszystkich lokalach. W lokalu poz. 1 obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2.Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3.Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4.Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5.Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6.Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8.03.2013 r. poz. 1926).
7.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8.Przeglądu wszystkich lokali oraz warunków komunikacyjnych związanych z ich zaopatrzeniem można dokonać w dniu 10.12.2014 r. w godz. od 10ºº do 12ºº, przy czym lokali poz. 2 i 3 – po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM, tel. 33 8424051 lub 33 8422915, natomiast lokalu poz. 1 – bez konieczności uzgadniania z ZBM.
9.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
10.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 15.12.2014 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
11.Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
12.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
13.Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14.Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.