20.05.2011

Przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Prezydent Miasta Oświęcim

 

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokalu użytkowego oznaczonego nr 8 przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 9ºº w sali nr 26 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 (Pałacyk).

 

Prezydent Miasta Oświęcim

 

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokalu użytkowego oznaczonego nr 8 przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 9ºº w sali nr 26 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 (Pałacyk).

 

Dotychczasowa branża: drogeria, i galanteria skórzana

Powierzchnia użytkowa: 95,94 m²

Stawka czynszu do licytacji za m² 40,00 zł.

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: instalacja elektr., wod.kan., c.o.

Wysokość wadium: 4.720,00 zł.

 

Uwagi :

 

  1. Najemca wyłoniony w  przetargu zobowiązany jest, wespół z pozostałymi najemcami, do  wykonania na koszt najemców przebudowy elewacji budynku w ciągu lokali (witryny sklepowe i drzwi wejściowe do lokalu) według koncepcji i projektu przedstawionego przez Wynajmującego.

Przebudowa winna zostać wykonana przez jednego wykonawcę wybranego przez wszystkich najemców. Miasto zastrzega sobie prawo bieżącego nadzoru nad wykonywaną inwestycją.

  1. Najemca wyłoniony w  przetargu jest zobowiązany do zaadaptowania lokalu na własne potrzeby, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów.

  2. Umowa najmu będzie zawarta na czas nieokreślony, z tym zastrzeżeniem, że po  wykonaniu remontu określonego w pkt. 1 przez Najemcę, Miasto nie  wypowie umowy przez okres od 3-ch do 10-ciu lat, ( w zależności od wysokości poniesionych nakładów) z wyjątkiem sytuacji zalegania najemcy z płatnością czynszu.

4. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.

5. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.

  1. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 1.06.2011r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 0338422915 lub 0338424051.

  2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z  właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,

– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 8 czerwca 2011r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za  potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.

9. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.

10. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT, stawka czynszu za  pomieszczenie piwniczne wynosi 20% wylicytowanej stawki.

11. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy w formie weksla lub kaucji w wysokości 6 miesięcznego czynszu za dany lokal.

12. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone są na  tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.

  1. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w  Wydziale Podatkowym U. M.

  2. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.