04.07.2013

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ulicy Łukasiewicza 6C, który odbędzie się w dniu 30.07.2013r. o godz. 9ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ulica Jagiełły 23 pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ulicy Łukasiewicza 6C, który odbędzie się w dniu 30.07.2013r. o godz. 9ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ulica Jagiełły 23 pok. nr 14.

Powierzchnia użytkowa:                   14,75 m²
Stawka czynszu do licytacji za m²:    10,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr.
Wysokość wadium:                       181,00 zł. 

Uwagi :

1. Lokal znajduje się w Zarządzie Budynków Mieszkalnych.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1926 z dnia 8.03.2013 r).
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 18.07.2013 r. w godz. 10ºº do 12ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 338422915 lub 338424051.
9. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w uchwale jw.
10.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
11. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 29 lipca 2013 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
12. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w siedzibie Wydziału Mienia Komunalnego przy ul. Jagiełły 23.
13. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
14. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.