04.04.2014

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Łukasiewicza 6C, który odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. nr 23. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Łukasiewicza 6C, który odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. nr 23. 

Powierzchnia lokalu:                                               14,75 m2
Stawka wyjściowa do negocjacji czynszu za 1 m2:  10,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr.
Wysokość wadium:                                                181, 00 zł

Uwagi:

1. Zarządcą lokalu jest Zarząd Budynków Mieszkalnych. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem automatów do gier) po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego negocjacje czynszowe – wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt – bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPID-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do wylicytowanej stawki doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 marca 2013 r. poz. 1926).
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego według wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 29 kwietnia 2014 r., w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM (tel. 33 8424051 lub 33 8422915). 
9. Podnajem lokalu według zasad obowiązujących w Uchwale Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 marca 2013 r. poz. 1926).
10.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
a) Dowód tożsamości. W przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej.
b) Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
d) Dowód wpłaty wadium.
11.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 5 maja 2014 r. na konto ZBM – nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały negocjacji, będą zwrócone niezwłocznie po negocjacjach, na konto podane przez uczestnika negocjacji.
12.Regulamin negocjacji czynszowych i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. W. Jagiełły 23, pok. 29.
13.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokali i gruntu. W związku z powyższym, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Oświęcim.
14.Zastrzega się prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.