25.07.2014

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Dąbrowskiego 15, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r. o godz. 9ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Dąbrowskiego 15, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r. o godz. 9ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Powierzchnia lokalu:                          71,93 m2 
Stawka czynszu do licytacji za 1 m2: 19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o.
Wysokość wadium:                       1.681,00 zł

Uwagi:

1.Lokal znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Sp. z o. o. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownych zezwoleń (z wyłączeniem prowadzenia automatów do gier). Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2.Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg – wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt – bez prawa do zwrotu nakładów.
3.Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPID-u.
4.Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5.Do wylicytowanej stawki doliczany jest 23% podatek VAT.
6.Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 marca 2013 r. poz. 1926).
7.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego według wzoru obowiązującego w ZBM.
8.Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 11 sierpnia 2014 r., w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM (tel. 33 8 42 40 51 lub 33 8 42 29 15).
9.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
a)dowód tożsamości. W przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
b)oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
c)oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
d)dowód wpłaty wadium.
10.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. na konto ZBM – nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.
11.Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. W. Jagiełły 23, pok. 29.
12.Najemcy lokalu użytkowego zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W związku z powyższym, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Oświęcim.
13.Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14.Ogłaszający przetarg, zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.