26.01.2015

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy Rynku Głównym 4, który odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 9ºº w Wydziale Mienia Komunalnego przy ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy Rynku Głównym 4, który odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 9ºº w Wydziale Mienia Komunalnego przy ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Powierzchnia lokalu:                          150,14 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²:     19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan.
Wysokość wadium:                        3.509,00 zł.

Uwagi:

1.Administratorem lokalu jest Zarząd Budynków Mieszkalnych. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem gastronomii typu smażalnia, kebab, nocnej sprzedaży alkoholu oraz automatów do gier), po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
2.Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3.Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4.Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5.Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6.Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. poz. 7051).
7.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8.Przeglądu lokalu oraz warunków komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem lokalu można dokonać w dniu 6.02.2015 r. w godz. od 10ºº do 12ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 338422915 lub 338424051.
9.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
10.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 11.02.2015 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
11.Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
12.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
13.Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14.Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.