20.04.2012

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 6. Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. o godz. 9ºº  w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 6. Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. o godz. 9ºº  w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

    Powierzchnia użytkowa:                                    173,50 m²
    Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu      69,32 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:                       15,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., c.o. gaz
    Wysokość wadium:                    3.457,00 zł.    

Uwagi :
1.Lokal  znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Spółka z o.o. – wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (po uzyskaniu stosownych zezwoleń). Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2.Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3.Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4.Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5.Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT, stawka czynszu za pomieszczenia piwniczne wynosi 20% wylicytowanej stawki
6.Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
7.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8.Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 8.05.2012r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9.Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 RadyMiasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.

10.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie     oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
 –   dowód tożsamości;  w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z  właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), a w przypadku reprezentacji przez inną osobę –  pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
 –   oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
 –   oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i  przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 –   dowód wpłaty wadium.
11. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 15 maja 2012r. na konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w  Zatorze – za  potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwróconeniezwłocznie  po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
12. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
13. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
14. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.