04.09.2012

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 4. 

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 4. 

Przetarg odbędzie się   w dniu  20 września 2012r.  o godz. 9ºº   w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.
        
Powierzchnia użytkowa:                              33,94 m2
Stawka czynszu do licytacji za m2:              19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:   inst. elektr., wod.-kan., c.o. w.c.
Wysokość wadium:                                     793,00 zł.

Uwagi :

1. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (po uzyskaniu stosownych zezwoleń).
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu   z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru  użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5.    Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6.    Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą     Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
7.    Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 13.09.2012 r. w godz. od 10.00 do  12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady     Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r. (z późn. zm.).
10. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
 –     dowód tożsamości;  w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis  z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę –  pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
 –     oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
 –     oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i  przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 –   dowód wpłaty wadium.
11. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 19.09.2012r. na  konto     ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym  w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
         Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone     niezwłocznie  po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
12. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są  w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
13. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu.  W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale     Podatkowym     U. M.
14. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.