04.11.2015

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 4

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 4, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 4, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.

 

Powierzchnia lokalu: 32,02 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 15,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o.
Wysokość wadium: 591,00 zł.

Uwagi:
1. Lokal znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Sp. z o.o. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem gastronomii typu kebab, smażalnia, sprzedaży alkoholu oraz automatów do gier), po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr IV/47/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11.02.2015 r. poz. 706).
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Lokal w trakcie wypowiedzenia, które upływa z dniem 30.11.2015 r. Przeglądu lokalu oraz warunków komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem lokalu można dokonać w dniu 17.11.2015 r. w godz. pracy placówki w zakresie w jakim nie narusza to praw dotychczasowego najemcy.
9. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
10. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 23.11.2015 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
11. Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
12. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
13. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Font Resize
Contrast