30.09.2011

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12. 

Przetarg odbędzie się  w dniu 20 października 2011 r.  o godz. 9ºº   w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12. 

Przetarg odbędzie się  w dniu 20 października 2011 r.  o godz. 9ºº   w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

    Powierzchnia użytkowa:                               35,11 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:              10,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., c.o.
    Wysokość wadium:                                    432,00 zł.            
    
Uwagi :

1. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
2. W lokalu konieczny jest rozdział energii elektrycznej, z uwagi na jeden licznik  z lokalem sąsiadującym.
3.  Wynajem na działalność biurowo-usługową.
4.   Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5.    Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6.    Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą     Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
7.    Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 14.10.2011r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady     Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
10. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie     oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
 –     dowód tożsamości;  w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z     właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), a w przypadku reprezentacji przez inną osobę –     pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
 –     oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych     należnych Gminie Miasto Oświęcim,
 –     oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i  przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
11. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 19.10.2011r.     na     konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w     Zatorze – za     potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto     ZBM.
  Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone     niezwłocznie  po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
12. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone  są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
13. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale     Podatkowym     U. M.
14. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.