29.02.2016

Przetarg w dniu 17 marca 2016 r. na wynajem garażu położonego przy ulicy Westerplatte 1G

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony garażu samochodowego w zespole garażowym przy ul. Westerplatte 1 G, który odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 9³º w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony garażu samochodowego w zespole garażowym przy ul. Westerplatte 1 G, który odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 9³º w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.

Powierzchnia garażu: 16,00 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 5,10 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: brak
Wysokość wadium: 100,00 zł.

Uwagi:
1. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
2. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
3. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr IV/47/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
4. Zawarcie umowy najmu garażu wg wzoru obowiązującego w ZBM.
5. Przeglądu garażu można dokonać w dniu 10.03.2016 r. w godz. od 10ºº do 12ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 33 8424051 lub 33 8422915.
6. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
7. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 16.03.2016 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
8. Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
9. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od garażu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
10. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.