22.08.2012

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Górnickiego 20 obejmującej działkę pgr 1922/3 o pow.247 m2 zabudowaną budynkiem wielorodzinnym 2-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 107,16 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 31,50 m2, księga wieczysta KR1E/00014669/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz nie posiada ustanowionej służebności gruntowej (drogi koniecznej). Dojazd odbywa się przez działki 1922/2 i pgr 1922/7. Uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizację. Faktyczna powierzchnia działki 1922/3 odbiega od powierzchni działki zapisanej w ewidencji gruntów.
W 2005 r. została przeprowadzona ekspertyza budowlana budynku. W stosunku do nieruchomości zostały wydane dwie decyzje PINB.7356-32/06 z dnia 9.01.2007 r. i z dnia 4.03.2009 r. nakazujące wykonanie określonych robót budowlanych doprowadzających budynek do stanu zezwalającego na jego dalsze użytkowanie.  
Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwalą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce 1B 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 21.500,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 7 listopada 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2011 r.
Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 5 kwietnia 2012 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25 sala nr 26.
Wadium w pieniądzu wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) i należy je wpłacić w terminie do dnia 21 września 2012 r.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim umówieniu się w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12  tel.33 842 40 51.

2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki pgr 1007/26 o pow.697 m2,  ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00040860/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu,  położonej w rejonie ul. Wysokie Brzegi.
Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości 18 m, ogólnie konfiguracja dobra, nieuzbrojona, w sąsiedztwie media typu woda, kanalizacja, energia elektryczna – w odległości ok. 40 m. Dostęp do działki po gruncie miejskim wydzielonym pod drogę, obecnie nie urządzoną, gruntową, w części utwardzoną.
Działka znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr V/33/07 Rady  Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. – w  jednostce strukturalnej 1 MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 69.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 16 kwietnia 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2012 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25 sala nr 26.
Wadium wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 27 września 2012r.  

3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki pgr 1029/2 o pow.757 m2, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00028485/9 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Monowice prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, położonej w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej u zbiegu z ul. 1 Maja.
Działka położna jest obok przystanku autobusowego, bezpośrednio przylega do drogi krajowej nr 44. Działka ma kształt nieregularny, wydłużony. Uzbrojenie w dalszym sąsiedztwie: energia elektryczna, wodociąg. Na działce rosną drzewa.
Działka znajduje się w obszarze, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, pomiędzy ul. Fabryczną a terenami Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. w rejonie ul. Stara Droga uchwalony uchwałą nr XL/415/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 32 z dnia 27.01.2009 r. Poz.216) i znajduje się w jednostce planistycznej 2Z – tereny zieleni urządzonej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 25 czerwca 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25 sala nr 26.
Wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 3 października  2012 r.  

4. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki pgr 3303 o pow.357 m2, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00028712/0 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Dwory I prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, położonej w Oświęcimiu u zbiegu ul. Zwycięstwa i Koszykowej.
Działka ma kształt regularny, wydłużony zbliżony  do prostokąta o szerokości 4 m, nie nadaje się do zabudowy. Działka  nieuzbrojona, w sąsiedztwie ul. Zwycięstwa – energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Działka położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalonym uchwałą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce strukturalnej 1C 1MN –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.000,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 10 sierpnia 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 25 sala nr 26.
Wadium wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i należy je wpłacić do dnia 4 października  2012 r.
 
Przedmioty sprzedaży nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne są od praw i roszczeń osób trzecich.

Przetargi zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Wadium w podanych terminach należy wpłacić w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.