20.06.2012

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

1.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki pgr 229/490 o pow.5746 m2 KR1E/00034351/6 jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Stare Stawy, przy ul. Królowej Jadwigi.
Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu, ukształtowanie terenu płaskie, skarpa od ulicy. Na działce rośnie roślinność łąkową i kilka drzew. Na działce pgr 229/490 znajduje się wodociąg Ø 800. 

Działka przylega do drogi powiatowej ul. Królowej Jadwigi. Brak urządzonych zjazdów.
Działka nie posiada uzbrojenia, podstawowe media typu woda, energia elektryczna, kanalizacja dostępne na sąsiedniej działce.
Działka znajduje się w obszarze, dla którego aktualnie nie obowiązuje żaden plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest opracowywany projekt planu miejscowego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia przedmiotowy obszar znajduje się w strefie usługowej C1 pełniącej funkcję centrum usługowego miasta z częścią staromiejską,  w obszarze UM ogólnomiejskiego centrum usługowego Oświęcimia. Ponadto ww. teren objęty jest procedurą zmiany studium, zgodnie z uchwałą Nr LXIII/689/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2010 r., która znajduje się na etapie przed wyłożeniem do publicznego wglądu. Zgodnie z projektem zmiany studium, na działce przewidywane jest dopuszczenie sytuowania obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z p. zm.) upłynął w dniu 28 maja 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.800.000,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.


Wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i należy wpłacić do dnia 20 września 2012r.

 

2.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki: pgr 1150/78  pow.1108 m2, pgr 1150/112  pow.1630 m2, pgr 1150/114 pow.7213 m2 KR1E/00017198/0  jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Brzezinka i pgr 1905/6 pow.1405 m2, pgr 1905/7 o pow.540 m2  KR1E/00038128/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim, przy ul. Leszczyńskiej.

Nieruchomości są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej – ul. Leszczyńskiej. 

Dojazd odbywa się po działce pgr 1150/118 – droga asfaltowa, stanowiąca również dojazd do kompleksu garaży. Działki posiadają dostęp do następujących mediów: energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Działki porośnięte roślinnością łąkową o dużym zadrzewieniu. Na północno – zachodniej części nieruchomości budynki do rozbiórki, pozostałości fundamentów.
Działki znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwalą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce 2A 2U – tereny zabudowy usługowej.
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.820.000,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy złotych).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 7 listopada 2011 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 21 marca 2012 r.
 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium wynosi 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i należy wpłacić do dnia   6 września 2012 r.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przedmioty sprzedaży nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne są od praw i roszczeń osób trzecich.

Przetargi zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Wadium w podanym terminie należy wpłacić w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:


– dowód wniesienia wadium,

– dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z  2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.