08.07.2013

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek: 229/258 pow.1075 m2, 229/494 pow.173 m2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, przy ul. Królowej Jadwigi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400.000,00 zł netto (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych ) i należy wpłacić do dnia 12 września 2013 r.

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek: 229/250 pow.270 m2, 229/502 pow.778m2 KR1E/00028764/9, 229/246 pow.40 m2 KR1E/00024679/8 jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Stare Stawy, przy ul. Królowej Jadwigi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350.000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Wadium wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) i należy wpłacić do dnia 12 września 2013r.

Działki objęte ww. przetargami położone są w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi, w sąsiedztwie napowietrznego ciepłociągu, ukształtowanie terenu płaskie, skarpa od ulicy. Na działkach rośnie roślinność łąkowa. Przez działki 229/494 i 229/502 przechodzi wodociąg Ø 800. Działki 229/494, 229/502, 229/250, 229/258 mają kształt zbliżony do trapezu, działka 229/246 w kształcie trójkąta. Działki 229/494 i 229/502 przylegają do drogi powiatowej ul. Królowej Jadwigi. Brak urządzonych zjazdów. Działki 229/258, 229/250 i 229/246 położone w sąsiedztwie nieruchomości prywatnych brak dostępu do drogi publicznej. Działki nie posiadają uzbrojenia, podstawowe media typu woda, energia elektryczna, kanalizacja dostępne w sąsiedztwie.
Działki objęte ww. przetargami znajdują się w obszarze, w którym obecnie nie obowiązuje żaden plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia uchwalonym uchwałą nr XXXIII/626/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013 r. przedmiotowe działki znajdują się w strefie C1 – pełniącej funkcję centrum usługowego miasta (z częścią staromiejską), w obszarze UM – ogólnomiejskiego centrum usługowego Oświęcimia. Działki znajdują się w terenach, w obrębie których dopuszcza się sytuowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej 2000 m2, w granicy obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwałą nr XXXIV/643/13 z dnia 27.03.2013 r. Rady Miasta Oświęcim przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upłynął w dniu 31 maja 2013 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).
Przedmioty sprzedaży nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne są od praw i roszczeń osób trzecich.

Przetargi zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Wadium w podanym terminie należy wpłacić w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Nieruchomości są sprzedawane wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowód wniesienia wadium,
– dowód tożsamości,
– w przypadku przedsiębiorców – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz inne dokumenty pozwalające na ustalenie sposobu reprezentacji i umocowania do działania. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania,
– w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.