04.11.2013

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim położonych w Oświęcimiu:


1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 229/484 o pow.4503 m2 KR1E/00003907/3 jednostka ewidencyjna Oświęcim, obręb Stare Stawy, u zbiegu ul. Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi.
Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, niezabudowana, ukształtowanie terenu płaskie, skarpa od ulicy. Na działce rośnie roślinność łąkową i kilka drzew, znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia i przechodzi napowietrzna linia energetyczna, sieć wodociągowa: Ø 800 i Ø 350. Działka przylega do drogi powiatowej ul. Królowej Jadwigi. Brak urządzonych zjazdów.
Działka nie posiada uzbrojenia, podstawowe media typu woda, energia elektryczna, kanalizacja dostępne na sąsiedniej działce.
Działka znajduje się w obszarze, dla którego aktualnie nie obowiązuje żaden plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia zmienionym uchwałą Nr XXXIII/626/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.02.2013 r. przedmiotowy obszar znajduje się w strefie usługowej C1 pełniącej funkcję centrum usługowego miasta (z częścią staromiejską), w obszarze UM ogólnomiejskiego centrum usługowego Oświęcimia. Działka znajduje się w terenach, w obrębie których dopuszcza się sytuowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej 2000 m2, w granicy obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwałą nr XXXIV/643/13 z dnia 27.03.2013 r. Rady Miasta Oświęcim przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z p. zm.) upłynął w dniu 28 maja 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 15.07.2013 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.100.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i należy wpłacić do dnia 2 stycznia 2014 r.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki 758 o pow.3105 m2 KR1E/00025565/3 miasto Oświęcim obręb Babice, w rejonie ulic Nideckiego i ul. Konopnickiej – drogi wojewódzkiej. 
Działka niezabudowana, ma kształt zbliżony do trapezu, ukształtowanie terenu płaskie, nieuzbrojona, w sąsiedztwie ul. Konopnickiej – energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Na działce pojedyncze drzewa i dzika roślinność łąkowa.
Wzdłuż północno – zachodniej granicy działki na długości około 60 m odbywa się dojazd do przyległych posesji.
Działka położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalonym uchwałą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w jednostce strukturalnej 1A 4U – tereny zabudowy usługowej.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z p. zm.) upłynął w dniu 31 października 2012 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 12.03.2013 r.
Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 16.07.2013 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350.000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
 Wadium wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) i należy wpłacić do dnia 2 stycznia 2014r.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich z zastrzeżeniem, że północnym skrajem działki od ul. Nideckiego, na szerokości około 5 m i długości około 60 m, odbywa się dojazd do sąsiednich posesji przy ul. Nideckiego nr 42 i 44.

Przetargi zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).

Wadium w podanym terminie należy wpłacić w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Nieruchomości są sprzedawane wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218.