04.09.2014

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego obejmujących:

1. działkę 714 o pow.401 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 8.00

2. działkę 715 o pow.401 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 9.00

3. działkę 716 o pow.401 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 10.00

4. działkę 717 o pow.441 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 53.634,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego obejmujących:

1. działkę 714 o pow.401 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 8.00

2. działkę 715 o pow.401 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 9.00

3. działkę 716 o pow.401 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 10.00

4. działkę 717 o pow.441 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 53.634,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złotych).
Wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 11.00

Działki położone w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego. Uzbrojenie pełne dostępne w sąsiedztwie. Dostęp do drogi publicznej. Działki znajdują się w obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Oświęcimiu na osiedlu Stare Stawy, ograniczonego ulicami: Zagrodową, Jagiełły, Nad Młynówką oraz terenami zabudowy wielorodzinnej, uchwalonego uchwałą nr XLIII/344/97 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 1997 r. w następującej jednostce strukturalnej: 4 MN – teren zabudowy bliźniaczej i wolnostojącej do 2,5 kondygnacji.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnione są w księdze wieczystej KR1E/00029774/9 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Przedmioty sprzedaży nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne są od praw i roszczeń osób trzecich.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) upłynął w dniu 20.08.2014 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Przetargi odbędą się w podanych terminach w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.
Wadium na wskazaną działkę należy wpłacić do dnia 9 października 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
Nieruchomości są sprzedawane wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
Przetargi zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Oświęcim może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Oświęcim zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargów można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.