30.10.2012

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

1.Lokal przy ul. Zawidzkiego 18 
Powierzchnia użytkowa:                11,94 m²
Stawka czynszu do licytacji za m²: 15,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., c.o.
Wysokość wadium:                     220,00zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2012r. o godz. 9ºº

2.Lokal przy ul. Zawidzkiego 6 
Powierzchnia użytkowa:               173,50 m²
Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu 69,32 m²
Stawka czynszu do licytacji za m²:  15,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan.,c.o., gaz
Wysokość wadium:                  3.457,00zł.  
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2012r. o godz. 9³º

Uwagi :
1.Lokale znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Eurodom Spółka z o.o. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej. Wynajem lokali na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu), po uzyskaniu stosownych zezwoleń; 
2.Adaptacja i remont lokali przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3.Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4.Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5.Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6.Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
7.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8.Przeglądu lokali można dokonać w dniu 8.11.2012r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9.Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
10.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
11.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 14 listopada 2012r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
12.Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.
13.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
14.Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.