18.03.2013

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

1. I przetarg – lokal przy ul. Olszewskiego 12-16
Powierzchnia użytkowa:                           103,82 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²:          19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o., wc.
Wysokość wadium:                             2.426,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r. o godz. 9ºº

2. I przetarg – lokal przy ul. Wyspiańskiego 9
Powierzchnia użytkowa:                          29,64 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²:        15,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o., wc.
Wysokość wadium:                               547,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r. o godz. 9³º

3. II przetarg – lokal przy ul. Bema 27
Powierzchnia użytkowa:                           81,51 m²
Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu: 29,47 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²:         10,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o., wc.
Wysokość wadium:                             1.075,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r. o godz. 10ºº

Uwagi:
1. Lokale poz. 1 i 2 znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Eurodom Spółka z o.o. Lokal poz. 3 znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez P.H.U. MEDIATOR. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.         W lokalu poz. 1 – rozdział instalacji wodnej i montaż podlicznika przez przyszłego najemcę.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r.
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
Lokal poz. 1 – znajduje się w trakcie wypowiedzenia. Umowa zostanie zawarta po przekazaniu lokalu przez dotychczasowego najemcę.
8. Przeglądu lokali można dokonać w dniu 26.03.2013 r. w godz. od 10ºº do 12ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 33 8424051 lub 33 8422915.
9. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
   – dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
   – oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
   – oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
   – dowód wpłaty wadium.
10.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 3.04.2013 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
11.Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
12.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
13.Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.