03.02.2014

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych przy ul. Dąbrowskiego 15, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych przy ul. Dąbrowskiego 15, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.


1. Powierzchnia lokalu: 174,67 m²

    Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 19,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o.
    Wysokość wadium: 4.082,00 zł.
    Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 r. o godz. 10ºº

2. Powierzchnia lokalu: 146,75 m²

    Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 19,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o.
    Wysokość wadium: 3.429,00 zł.
    Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 r. o godz. 10³º

Uwagi:

1. Lokale znajdują się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Sp. z o.o. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem automatów do gier), po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8.03.2013 r. poz. 1926).
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokali można dokonać w dniu 13.02.2014 r. w godz. od 10ºº do 12ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM, tel. 33 8424051 lub 33 8422915.
9. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
    – dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
    – oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
    – oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    – dowód wpłaty wadium.
10.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 20.02.2014 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
11.Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
12.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U.M.
13.Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.