11.04.2014

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. nr 23.

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. nr 23.


1. Lokal przy ul. Olszewskiego 43

    Powierzchnia lokalu:                             58,65 m2
    Stawka czynszu do licytacji za 1 m2:    19,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o. 
    Wysokość wadium:                           1371, 00 zł
Termin przetargu: 13 maja 2014 r., godz. 9.00 

2. Lokal przy ul. Dąbrowskiego 15
    Powierzchnia lokalu:                           21,90 m2
    Stawka czynszu do licytacji za 1 m2:  19,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o. 
    Wysokość wadium:                           512, 00 zł
Termin przetargu: 13 maja 2014 r., godz. 9.30

Uwagi:

1. Lokal z pkt. 1 znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez P.H.U. Mediator – Jerzy Urbańczyk. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownych zezwoleń (z wyłączeniem prowadzenia automatów do gier, działalności gastronomicznej oraz nocnej sprzedaży alkoholu). Lokal z pkt. 2 znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Sp. z o. o. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownych zezwoleń (z wyłączeniem prowadzenia automatów do gier). W przypadku obu lokali obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg – wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt – bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPID-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do wylicytowanej stawki doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 marca 2013 r. poz. 1926).
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego według wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 7 maja 2014 r., w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM (tel. 33 8 42 40 51 lub 33 8 42 29 15).
9. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
a) Dowód tożsamości. W przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej.
b) Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
d) Dowód wpłaty wadium.
10.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 12 maja 2014 r. na konto ZBM – nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.
11.Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. W. Jagiełły 23, pok. 29.
12.Najemcy lokalu użytkowego zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W związku z powyższym, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Oświęcim.
13.Ogłaszający przetarg, zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.