20.05.2011

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

1. Lokal przy ul. Kopernika 2

Powierzchnia użytkowa: 125,09 m2

Stawka czynszu do licytacji za m2: 21,00 zł

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: instalacja elektr., wod.-kan. c.o

Wysokość wadium: 3.231,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 10ºº

 

 

2. Lokal przy ul. Zawidzkiego 6

 

Powierzchnia użytkowa: 173,50 m²

 

Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu 69,32 m²

Stawka czynszu do licytacji za m²: 26,00 zł

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., c.o. gaz

Wysokość wadium: 5.992,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 10³º

 

 

3. Lokal przy ul. Wyspiańskiego 19

 

Powierzchnia użytkowa: 123,16 m²

 

Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu 46,58 m²

Stawka czynszu do licytacji za m²: 26,00 zł

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., c.o.

Wysokość wadium: 4.237,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 11ºº

 

 

 

4. Lokal przy Rynku Głównym 2 (położony w kondygnacji podziemnej)

 

Powierzchnia użytkowa: 46,22 m²

 

Stawka czynszu do licytacji za m²: 30,00 zł

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan.,c.o.

Wysokość wadium: 1.706,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 11³º

 

 

5. Lokal przy ul. Dąbrowskiego 15 (położony na piętrze)

 

Powierzchnia użytkowa: 123,43 m²

 

Stawka czynszu do licytacji za m²: 18,00 zł

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., w.c.

Wysokość wadium: 2.733,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 12ºº

 

 

Uwagi :

 

  1. 1. Lokale poz. nr 1,2 i  5 znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Eurodom Spółka z o.o., natomiast lokal z poz. 3 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez P.H.U. MEDIATOR.

  2. 2. Lokal z poz. 5 – wynajem na działalność biurową bądź usługową.

  3. 3. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z  ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.

4. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.

  1. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.

6. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.

7. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.

8. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.

9. Przeglądu lokali można dokonać w dniu 1.06.2011r. w godz. od 10.00 do 12.00, po  wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.

10. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.

11. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z  właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,

– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

12. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 8 czerwca 2011r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w  Zatorze – za  potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.

13. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.

14. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.

  1. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.