07.05.2014

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.


1. Lokal przy ul. Wyspiańskiego 11

    Powierzchnia lokalu: 33,71 m²
    Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 15,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o.
    Wysokość wadium: 622,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 9ºº


2. Lokal przy ul. Zawidzkiego 18

    Powierzchnia lokalu: 11,94 m²
    Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 15,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o.
    Wysokość wadium: 220,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 9³º


3. Lokal przy ul. Tysiąclecia 21

    Powierzchnia lokalu: 95,84 m²
    Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 19,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o.
    Wysokość wadium: 2.240,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 10ºº


Uwagi:

1. Lokal poz. 1 znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez P.H.U Mediator – Jerzy Urbańczyk, lokal poz. 2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Spółka z o.o., natomiast lokal poz. 3 w pawilonie handlowym. Wynajem lokali na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z zakazem: w każdym lokalu – prowadzenia automatów do gier oraz dodatkowo: w poz. 2 – sprzedaży alkoholu, a w poz. 3 – nocnej sprzedaży alkoholu), po uzyskaniu stosownych zezwoleń. W budynkach Wspólnot obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8.03.2013 r. poz. 1926).
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu poz. 1 oraz warunków komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem lokalu, można dokonać w każdym dniu w godzinach pracy placówki, w zakresie w jakim nie narusza to praw dotychczasowego najemcy i nie wymaga z jego strony jakichkolwiek działań, natomiast lokali poz. 2 i 3 w dniu 16.05.2014 r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z ZBM tel. 33 8422915 lub 33 8424051.
9. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
10.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 22.05.2014 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
11.Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
12.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U.M.
13.Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.