06.10.2015

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.

1. Lokal przy ul. Zawidzkiego 2
Powierzchnia lokalu: 29,31 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 15,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan.
Wysokość wadium: 541,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. o godz. 10ºº

2. Lokal przy ul. Olszewskiego 47
Powierzchnia lokalu: 73,82 m² + piwnica 85,90 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., co.
Wysokość wadium: 2.127,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. o godz. 10³º

3. Lokal przy ul. Mickiewicza 4
Powierzchnia lokalu: 21,29 m²
Stawka czynszu do licytacji: 19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., co.
Wysokość wadium: 498,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. o godz. 11ºº

4. Lokal przy ul. Śniadeckiego 23-39
Powierzchnia lokalu: 43,78 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 40,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan, c.o.
Wysokość wadium: 2.154,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. o godz. 11³º

Uwagi:
1. Lokale w poz. 1,2,4 położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. W lokalach tych obowiązuje przestrzeganie regulaminów Wspólnot, a w lokalu nr 3 regulaminu porządku domowego.
2. Wynajem lokali na nieuciążliwą działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownych zezwoleń (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu w lokalu poz. 1, nocnej sprzedaży alkoholu w lokalach poz. 2-4, oraz we wszystkich lokalach – gastronomii typu smażalnia, kebab i automatów do gier).
3. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
4. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
5. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
6. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT, stawka czynszu za pomieszczenia piwniczne wynosi 20% wylicytowanej stawki.
7. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr IV/47/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
8. Lokale w trakcie wypowiedzenia. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM w ciągu 14 dni od daty postawienia lokalu do dyspozycji wygrywającego przetarg.
9. Przeglądu lokali poz. 1-3 oraz warunków komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem lokali można dokonać w dniu 14.10.2015 r. w godz. od 10ºº do 12ºº, a lokalu poz. 4 – w tym samym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM, tel. 33 8424051 lub 33 8422915.
10. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
11. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 21.10.2015 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
12. Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
13. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
14. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
15. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.