24.10.2011

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych. Przetargi odbędą się  w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych. Przetargi odbędą się  w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

     1.    Lokal przy ul. Pileckiego 7-9
Dotychczasowa branża                    usługi turystyczne            
Powierzchnia użytkowa:                  64,07 m2
Powierzchnia piwnicy przynależnej do lokalu      15,37 m²
Stawka czynszu do licytacji za m2:              20,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o (rozliczanie indywidualne z PEC)
Wysokość wadium:                          1.652,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2011r. o godz. 9ºº

      2.   Lokal przy ul. Pileckiego 16-18
Dotychczasowa branża                handlowa        
Powierzchnia użytkowa:                  50,90 m2
Powierzchnia piwnicy przynależnej do lokalu      21,20 m²
Stawka czynszu do licytacji za m2:              20,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o (rozliczanie indywidualne z PEC)
Wysokość wadium:                          1.356,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2011r. o godz. 9³º

Uwagi :

1. Lokale  znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Eurodom Spółka z o.o. – wynajem na działalność gospodarczą,  nieuciążliwą dla mieszkańców.

Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu  z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru     użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5.    Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6.    Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą     Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
7.    Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8.  Przeglądu lokali można dokonać w dniu 8 listopada 2011r. w godz. od 10.00 do     12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9.  Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady     Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
10. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
 –     dowód tożsamości;  w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis  z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), a w przypadku reprezentacji przez inną     osobę – pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
 –     oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych     należnych Gminie Miasto Oświęcim,
 –     oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i  przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 –   dowód wpłaty wadium.
11. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 14 listopada 2011r.     na konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym  w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto     ZBM.
         Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone  niezwłocznie  po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
12. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
13. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu.  W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
14. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.