13.12.2011

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokali użytkowych, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokali użytkowych, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

 

  1. Lokal przy ul. Olszewskiego 12-16

Powierzchnia użytkowa: 103,82 m²

Stawka czynszu do licytacji za m²: 30,00 zł

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., c.o. w.c.

Wysokość wadium: 3.831,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2011r. o godz. 11ºº

 

  1. Lokal przy ul. Mickiewicza 2-4

Powierzchnia użytkowa: 66,41 m²

Stawka czynszu do licytacji za m²: 37,00 zł

Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., c.o. w.c.

Wysokość wadium: 3.022,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2011r. o godz. 11³º

 

Uwagi :

 

  1. Lokal z poz. 1 znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez  Eurodom Spółka z o.o. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.

  2. Lokal z poz. 2 znajduje się w trakcie wypowiedzenia, które upływa w dniu 31.12.2011r. Zawarcie umowy z finalistą przetargu – po  przekazaniu lokalu przez dotychczasowego najemcę.

  3. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z  ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów. W lokalu nr 1 – rozdział instalacji wodnej i montaż podlicznika przez przyszłego najemcę.

  1. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.

  2. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.

6. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.

7. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.

8. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.

9. Przeglądu lokalu nr 1 można dokonać w dniu 21.12.2011r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 338422915 lub 338424051, natomiast lokalu nr 2 w tym samym dniu, po uprzednim kontakcie z pracownikiem sklepu papierniczego w budynku przy ul. Mickiewicza 2-4.

10. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.

11. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z  właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,

– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– dowód wpłaty wadium.

12. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 28.12. 2011r. na  konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w  Zatorze – za  potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.

13. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.

  1. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.

  2. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.