07.04.2011

Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.  

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.  

 

1. Lokal przy ul. Kopernika 2
Powierzchnia użytkowa:                125,09 m2
Stawka czynszu do licytacji za m2:              22,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o
Wysokość wadium:                          3.385,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 9ºº

2. Lokal przy ul. Zawidzkiego 6
    Powierzchnia użytkowa:                173,50 m²
    Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu      69,32 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:              27,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., c.o. gaz
    Wysokość wadium:                    6.222,00 zł.    
    Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 9³º

3. Lokal przy ul. Zawidzkiego 12
    Powierzchnia użytkowa:                  10,74 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:              27,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., w.c.
    Wysokość wadium:                     357,00 zł.
    Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 10ºº

4. Lokal przy ul. Wyspiańskiego 9
    Powierzchnia użytkowa:                  29,64 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:              15,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., c.o. gaz.
    Wysokość wadium:                     547,00 zł.    
    Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 10³º

5. Lokal przy ul. Wyspiańskiego 19
    Powierzchnia użytkowa:                123,16 m²
    Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu      46,58 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:              27,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., c.o.
    Wysokość wadium:                    4.400,00 zł.
    Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 11ºº

6. Lokal przy ul. Mickiewicza 4
    Powierzchnia użytkowa:                  33,94 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:              30,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., w.c.
    Wysokość wadium:                     1.252,00 zł.    
    Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 11³º

7. Lokal przy Rynku Głównym 2 (położony w kondygnacji podziemnej)
    Powierzchnia użytkowa:                  46,22 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:              30,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan.,c.o.
    Wysokość wadium:                    1.706,00zł.    
    Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 12ºº

8. Lokal przy ul. Dąbrowskiego 15 (położony na piętrze)
    Powierzchnia użytkowa:                  123,43 m²
    Stawka czynszu do licytacji za m²:              20,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., w.c.
    Wysokość wadium:                    3.036,00zł.    
    Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 12³º

Uwagi :

1. Lokale poz. nr 1,2,3 i 8  znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Eurodom Spółka z o.o., natomiast lokale z poz. 4 i 5 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez P.H.U. MEDIATOR.
2. Lokale poz. 3 i 6 znajdują się w okresie wypowiedzenia, który upływa w dniu 31.05.2011r. Zawarcie umowy z finalistą przetargu – po przekazaniu lokalu przez dotychczasowego najemcę.
3. Lokale poz. 4 i 8 – wynajem na działalność biurową bądź usługową.
4. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu   z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
5.    Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru     użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
6.    Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
7.    Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą     Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
8.    Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
9.  Przeglądu lokali nr 3 i 6 można dokonać w każdym dniu w godzinach pracy placówki w zakresie w jakim nie narusza to praw dotychczasowego najemcy i nie wymaga z     jego strony jakichkolwiek działań, natomiast przeglądu pozostałych lokali można     dokonać w dniu 21.04.2011r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym     uzgodnieniu z  ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
10. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady     Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
11. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie     oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
 –     dowód tożsamości;  w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z     właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), a w przypadku reprezentacji przez inną osobę –     pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
 –     oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych     należnych Gminie Miasto Oświęcim,
 –     oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i  przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
12. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 28 kwietnia 2011r.     na konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w     Zatorze – za     potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto     ZBM.
         Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone     niezwłocznie  po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
13. Regulamin przetargu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone     są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
14. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu.  W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale     Podatkowym U. M.