29.02.2016

Przetargi w dniu 17 marca 2016 r. na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.

1. Lokal przy ul. Śniadeckiego 21
Powierzchnia lokalu: 37,49 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 8,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., co.
Wysokość wadium: 369,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 9ºº

2. Lokal przy ul. Śniadeckiego 23-39
Powierzchnia lokalu: 21,61 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 40,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.kan., co.
Wysokość wadium: 1.063,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 10³º

Uwagi:
1. Lokal poz. 1 – wynajem na działalność biurową. Lokal poz. 2 położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Panią Dorotę Halaburda. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownych zezwoleń (z wyłączeniem małej gastronomii typu smażalnia, kebab, automatów do gier oraz nocnej sprzedaży alkoholu). Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego przetarg, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do wylicytowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr IV/47/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
7. Lokal poz. 2 – w trakcie wypowiedzenia, którego termin upływa z dniem 31.03.2016 r. Zawarcie umowy najmu lokali użytkowych wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokali oraz warunków komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem lokali można dokonać: poz. 1 – w dniu 10.03.2016 r. w godz. 10ºº do 12ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM, tel. 33 8424051 lub 33 8422915; poz. 2 – w godzinach pracy placówki, w zakresie w jakim nie narusza to praw dotychczasowego najemcy.
9. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
– dowód tożsamości; w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku reprezentacji przez inną osobę – pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej,
– oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych Gminie Miasto Oświęcim,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.
10. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 16.03.2016 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez uczestnika przetargu konto.
11. Regulamin przetargu i zasady zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.
12. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
13. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14. Ogłaszający przetarg ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.