11.09.2012

przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32
 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim w dniu 29 sierpnia 2012r. uchwały nr XXV/456/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32
 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim w dniu 29 sierpnia 2012r. uchwały nr XXV/456/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego.

Przedmiotem w/w opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego terenów.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do 8 października 2012 r.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.