21.07.2016

Radni jednogłośnie za absolutorium dla prezydenta

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał od Rady Miasta absolutorium za 2015 rok. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy radni. To jedna z ważniejszych uchwał, oznaczająca stwierdzenie przez radnych prawidłowości działania finansowego miasta za ubiegły rok. Pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Budżet 2015 roku po stronie wykonania dochodów wyniósł ponad 149 mln 775 tys. zł, a po stronie wydatków ponad 155 mln 912 tys. zł.Deficyt budżetu, który pierwotnie zakładał ponad 10,6 mln zł został zmniejszony do 6 mln złotych. – Miniony rok był pierwszym, kiedy nowa rada uchwaliła swój budżet. Wykonaliśmy go rzetelnie, prawidłowo i myślę, że zgodnie z państwa oczekiwaniami, jak również mieszkańców – mówił na ostatniej sesji Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. 

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał od Rady Miasta absolutorium za 2015 rok. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy radni. To jedna z ważniejszych uchwał, oznaczająca stwierdzenie przez radnych prawidłowości działania finansowego miasta za ubiegły rok. Pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Budżet 2015 roku po stronie wykonania dochodów wyniósł ponad 149 mln 775 tys. zł, a po stronie wydatków ponad 155 mln 912 tys. zł.Deficyt budżetu, który pierwotnie zakładał ponad 10,6 mln zł został zmniejszony do 6 mln złotych. – Miniony rok był pierwszym, kiedy nowa rada uchwaliła swój budżet. Wykonaliśmy go rzetelnie, prawidłowo i myślę, że zgodnie z państwa oczekiwaniami, jak również mieszkańców – mówił na ostatniej sesji Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. 

– Miarą oceny rozwoju miasta i jego dynamiki są wydatki inwestycyjne. Rok 2015 należał też do udanych. Na inwestycję mieliśmy blisko 23 mln zł – podkreślał. – Dokończyliśmy rozbudowę Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, przebudowę ul. Chrobrego i ul. Polnej. Ruszyła budowa ul. M. Skłodowskiej – Curie i ul. Partyzantów, przygotowaliśmy dokumentację projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, wybudowaliśmy budynek wielorodzinny przy ul. Stara Droga, odnowiliśmy kładkę dla pieszych na bulwarach i rozpoczęliśmy prace na krytej pływalni – wymieniał prezydent.
Miasto dofinansowało kwota 966 tys. zł inwestycje Starostwa Powiatowe takie jak: przebudowa ulic: Pilata i Olszewskiego, Wyzwolenia oraz przygotowanie aktualizacji projektu przebudowy al. Słowackiego.
Miasto realizowało także inwestycje poprzez swoje jednostki organizacyjne: Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich, gdzie wykonano wiele prac w szkołach podstawowych, miejskich przedszkolach i gimnazjach za ponad 827 tys. złotych, Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Pomocy.
O 700 tys. złotych podwyższono kapitał Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Miasto Oświęcim przeznaczyło również 300 tys. złotych na objęcie akcji w spółce Oświęcimski Sport S.A.

Wydatki poniesione w 2015 roku w wybranych działach działalności miasta przedstawiały się następująco:
Transport i łączność – wydatki wyniosły ponad 17  mln zł, tj. ok. 12 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego na dotacje dla powiatu na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty i modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.
Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wynosiły około 16  mln zł, tj.10 proc. wydatków ogółem na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi.
Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz promocja miasta – ponad 12 mln zł, tj. około 8 proc. wydatków ogółem.

Jak zwykle największą pozycją w budżecie są wydatki na oświatę – ponad 47 mln zł, tj. około 30 proc. wydatków ogółem. Obok finansowania działalności bieżącej miasto wykonano również szereg prac remontowych, co pozwoliło na poprawę stanu technicznego budynków miejskich placówek oświatowych. Subwencja oświatowa w kwocie 21 mln 987 tys. zł pokryła tylko w 46 proc. wydatki poniesione na utrzymanie oświaty w mieście

Pomoc społeczna – wydano ponad 21 mln zł, tj. ponad 14 proc. wydatków ogółem, które obejmują udzielanie zasiłków, zaliczek alimentacyjnych i różnych innych form pomocy dla podopiecznych. Zabezpieczono funkcjonowanie: Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach pomocy społecznej sfinansowano także wspieranie rodziny, wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jak i również Oświęcimskiej Karty Dużej Rodziny, funkcjonowanie punktu opieki nad chorym w domu, noclegowni miejskiej.
Na dodatki mieszkaniowe wydano ponad 1 mln 916 tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wynosiły ponad 12 mln zł. tj. około 8 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg.
Są tu również wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Oświęcimia na kwotę ponad 6 mln 174 tys. zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 7 mln zł, tj. około 5 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono między innymi na dotacje dla instytucji kultury.

Kultura fizyczna – ponad 13 mln zł, tj. ponad 8 proc. wydatków ogółem na między innymi utrzymanie obiektów sportowych.