29.12.2023

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmian.) dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że wpłynęło odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

420.41.2022.KC.28 – obwieszczenie o złożonym odwołaniu i przekazaniu do GDOŚ