20.04.2015

Regulamin akcji “Kino dla młodych za piątaka”

Regulamin akcji „Kino dla młodych za piątaka”

1.Pomysłodawcą akcji jest Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcimiu (zwaną dalej Radą).
2.Bezpośrednim realizatorem akcji jest Urząd Miasta Oświęcim – Wydział Promocji Miasta (zwany dalej Urzędem), a środki finansowe na jej wykonania zaplanowane zostały w budżecie Miasta Oświęcim na 2015 i kolejne lata pod warunkiem ich uchwalenia przez MRMO.
3.Celem akcji jest zwiększenie udziału w życiu kulturalnym miasta ludzi młodych poprzez obniżenie kosztu biletu do kina dzięki dofinansowaniu ze środków będących w dyspozycji Rady.
4.Akcja realizowana jest przy współpracy z Oświęcimskim Centrum Kultury prowadzącym „Nasze Kino” z którym Urząd rozliczał będzie akcję w systemie kwartalnym.  
5.Uprawnieni do nabycia biletu są uczniowie do 16 roku życia lub ukończenia gimnazjum, uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Oświęcim.
6.Akcja obowiązuje wyłącznie w „Naszym Kinie” Oświęcimskiego Centrum Kultury do 30.11.2015 roku.
7.W ramach akcji planuje się sfinansować zakupu 2000 kart biletowych (zwanych dalej kartami) o wartości 7 zł każda, stanowiących dopłatę do biletu kinowego do Naszego Kina działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Regulamin akcji „Kino dla młodych za piątaka”

1.Pomysłodawcą akcji jest Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcimiu (zwaną dalej Radą).
2.Bezpośrednim realizatorem akcji jest Urząd Miasta Oświęcim – Wydział Promocji Miasta (zwany dalej Urzędem), a środki finansowe na jej wykonania zaplanowane zostały w budżecie Miasta Oświęcim na 2015 i kolejne lata pod warunkiem ich uchwalenia przez MRMO.
3.Celem akcji jest zwiększenie udziału w życiu kulturalnym miasta ludzi młodych poprzez obniżenie kosztu biletu do kina dzięki dofinansowaniu ze środków będących w dyspozycji Rady.
4.Akcja realizowana jest przy współpracy z Oświęcimskim Centrum Kultury prowadzącym „Nasze Kino” z którym Urząd rozliczał będzie akcję w systemie kwartalnym.  
5.Uprawnieni do nabycia biletu są uczniowie do 16 roku życia lub ukończenia gimnazjum, uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Oświęcim.
6.Akcja obowiązuje wyłącznie w „Naszym Kinie” Oświęcimskiego Centrum Kultury do 30.11.2015 roku.
7.W ramach akcji planuje się sfinansować zakupu 2000 kart biletowych (zwanych dalej kartami) o wartości 7 zł każda, stanowiących dopłatę do biletu kinowego do Naszego Kina działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury.
8.Za dystrybucję kart w poszczególnych szkołach odpowiedzialni są członkowie Rady pod opieką opiekuna Rady z danej szkoły. Uczniowie, którzy chcą wziąć  udział akcji zgłaszają się do przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim w danej szkole, który wpisuje zainteresowanych na listę oczekujących.
9.Jeżeli liczba chętnych przewyższy liczbę biletów przydzielonych danej szkole, zostanie przeprowadzone losowanie, które odbędzie się 27.04.2015 roku.
10.Od 28.04.2015 r. w szkołach radni Rady wydawać będą karty biletowe uprawniające do zakupu biletu w kasie Oświęcimskiego Centrum Kultury na dowolny film (obowiązuje ograniczenie wiekowe na dany film) za kwotę 5 złotych.
11.Limity kart dla poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjalnych określa Urząd w odniesieniu do liczby uczniów w placówce w danym roku szkolnym
12.W celu uzyskania biletu do kina w ramach niniejszej akcji uczeń powinien:
– otrzymać od przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim w szkole, do której uczęszcza, „kartę biletową”, na której wpisane zostaną imię i nazwisko ucznia. Karta biletowa jest imienna i ważna tylko z legitymacja szkolną.
–  udać się z otrzymaną kartą do kasy Oświęcimskiego Centrum Kultury i okazując ważną legitymację szkolną potwierdzającą dane osobowe osoby, na którą wystawiona jest karta biletowa, wybrać film dostosowany do danej grupy wiekowej oraz po zapłaceniu 5 zł otrzymać bilet uprawniający do wejścia do projekcję filmu.
13.Karty biletowej nie można odsprzedawać lub przekazywać innym osobom.
14.Karta biletowa nie uprawnia do zniżek dla opiekunów chcących uczestniczyć z uczniem w projekcji filmowej; Osoby towarzyszące dzieciom i młodzieży korzystającej z akcji ponoszą odpłatność zgodną z cennikiem biletów obowiązujących w kasie OCK.
15.Sprawy nieregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja składająca się z doradcy  Rady oraz pracowników Urzędu.