28.02.2011

Regulamin VI Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Oświęcim 2010 roku

1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Oświęcim organizowany jest przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim i Głos Ziemi Oświęcimskiej
2. Honorowy patronat na plebiscytem sprawuje Paweł Korzeniowski.
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie drogą publicznego głosowania, spośród zgłoszonych kandydatów, na najpopularniejszego sportowca miasta Oświęcim za osiągnięcia sportowe w 2010 roku.
4. Zgłoszeń sportowców mogą dokonywać kluby sportowe, trenerzy, działacze, sympatycy oraz instytucje kultury fizycznej. Zgłoszenie dotyczyć może również „pary sportowej”. Zgłoszenie przesłane w formie pisemnej winno zawierać imię i nazwisko sportowca lub pary sportowej, uzasadnienie oraz dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizatorzy plebiscytu mają prawo zgłosić dodatkowe kandydatury do plebiscytu. Zgłoszenia sportowców powinny być przesłane do dnia 10 lutego 2011. roku (liczy się data wpływu) do redakcji Głosu Ziemi Oświęcimskiej (Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24).

1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Oświęcim organizowany jest przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim i Głos Ziemi Oświęcimskiej
2. Honorowy patronat na plebiscytem sprawuje Paweł Korzeniowski.
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie drogą publicznego głosowania, spośród zgłoszonych kandydatów, na najpopularniejszego sportowca miasta Oświęcim za osiągnięcia sportowe w 2010 roku.
4. Zgłoszeń sportowców mogą dokonywać kluby sportowe, trenerzy, działacze, sympatycy oraz instytucje kultury fizycznej. Zgłoszenie dotyczyć może również „pary sportowej”. Zgłoszenie przesłane w formie pisemnej winno zawierać imię i nazwisko sportowca lub pary sportowej, uzasadnienie oraz dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizatorzy plebiscytu mają prawo zgłosić dodatkowe kandydatury do plebiscytu. Zgłoszenia sportowców powinny być przesłane do dnia 10 lutego 2011. roku (liczy się data wpływu) do redakcji Głosu Ziemi Oświęcimskiej (Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24).
5. Na podstawie zgłoszeń, organizatorzy plebiscytu tworzą „Listę sportowców nominowanych do tytułu”, która zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl oraz na łamach Głosu Ziemi Oświęcimskiej.
  6. Publiczne głosowanie odbywa się poprzez przesłanie do redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” (Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24) wypełnionego kuponu zamieszczonego w drukowanych wydaniach „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” w miesiącach luty lub marzec. Za ważne uznawane będą tylko oryginalne kupony wycięte z gazety i przesłane do redakcji GZO do 10 kwietnia  2011 roku. Nie będą brane pod uwagę kupony drukowane z elektronicznego wydania gazety, kserowane lub w innych sposób powielane. Każda osoba może oddać tylko jeden głos, czyli dostarczyć tylko jeden kupon.  
7. Po zakończeniu głosowania publicznego organizatorzy plebiscytu dokonają podliczenia przesłanych kuponów sprawdzając jednocześnie ich poprawność. Tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Oświęcim za 2010 r.” przyznany zostanie parze sportowej lub sportowcowi z „Listy sportowców nominowanych do tytułu”, który otrzyma największa ilość ważnych głosów przesłanych w publicznym głosowaniu. Zwycięzca otrzyma od organizatorów statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. Reszta sportowców z listy nominowanych otrzyma pamiątkowy dyplom i drobne upominki.
8. Publiczne ogłoszenie wyników plebiscytu wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas "Uroczystej Gali Sportu" zorganizowanej w Oświęcimskim Centrum Kultury w dniu 23 maja 2011 roku. Po uroczystej gali wyniki plebiscytu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl oraz na łamach Głosu Ziemi Oświęcimskiej. Wręczenia nagród dokona Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.
  9. Spośród uczestników głosowania publicznego wylosowanych zostanie 10 osób, które otrzymają upominki oraz zaproszenie na Galę Sportu, podczas której zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu. Zaproszenie na galę zostanie przekazane drogą pocztową lub telefoniczną.